https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

http://q7oivg.vsajobs.com

http://9sraia.810-taxi.com

http://toyj4c.afvaart.com

http://unbyxm.zxdyx.cn

http://vrefcp.fcpccolumbia.com

http://0bscn4.iechosoft.net.cn

http://l05dem.haimale.com

http://kh7olx.ybhangkong.cn

http://7mm7m0.mjtube.com

http://ct4v9c.hzkqjx.cn

青岛新闻网

社区 房产 汽车 财经 旅游 健康 教育 美食 婚嫁 打折 营销
青岛天气 青岛挂号 违章查询  青岛新闻网 > 新闻中心> 青岛新闻 > 正文

青岛发布教育大数据 睡眠9小时的学生成绩高

来源:青岛新闻网 作者:于泓 2018-10-21 21:25:26 字号:A- A+
变态传奇新服网 面对突发变故,出警民警沉着应对,一方面采取喊话等措施稳控局面,另一方面,紧急呼叫增援。

青岛发布教育大数据 睡眠9小时的学生成绩高

????青岛新闻网5月4日讯(记者 于泓)日前,青岛市教育局委托中国海洋大学青岛市教育评估与质量监测中心,于2016年6月-10月实施了青岛市中小学(中职)教育质量监测工作,376所中小学(中职)的18296名学生参加质量监测,监测学生学龄段包括小学四年级、初中八年级、普通高中和中职二年级学生,经过半年多的数据采集、处理和分析,近日正式发布了第三方监测评估结果。

????睡眠时间9小时的学生成绩最高

????教育部规定,小学生、初中生和高中生每天睡眠时间要分别保证10小时、9小时和8小时以上。监测结果显示,四年级学生平均工作日睡眠时间在10小时以上比例为18.7%,比2015年监测提高4.5个百分点;八年级学生睡眠时间在9小时以上的比例为14.0%;高二学生睡眠时间达到标准的比例为33.8%(8小时及以上)。

????以八年级为例,睡眠时间9小时左右的学生学业成绩较高,比睡眠时间低于9小时的学生高11.1分,比睡眠时间高于10小时的学生高25.8分。

????与2015年相比,小学和初中学生的运动量有所增加。40.5%的四年级学生每天运动时间超过1小时,比2015年增加10.5个百分点,34.1%的八年级学生每天运动时间超过1小时,比2015年增加12.8个百分点。42.4%的高二学生每天运动时间能够超过1小时。

????对连续两年监测结果数据分析显示,良好的睡眠和运动习惯都是学生健康成长的重要保障。睡眠时间过多或不足的学生,学习成绩也不尽理想,以初中生为例,9小时左右的睡眠时间不仅利于身体的发育,学生的成绩表现也最好。充足的体育锻炼不仅可以促进学生的身心健康发展,也是学业成绩的重要保证,以四年级为例,每天运动时间超过1小时的学生学业成绩比运动时间不足30分钟的学生高26.7分。

????辅导班上得多成绩反而下降

????监测显示,过去一年小学和初中学生来自家长和课外辅导班的学业负担仍在增加。四、八年级学生完成家长和课外辅导班布置的作业的时间分别为12.5小时/周、9.6小时/周,比2015年监测结果分别增加3.1小时、1.3小时。分别有72.2%、63.4%的四、八年级学生报告参加了各类课外辅导班。

????超过一半的学生表示学业压力不大或者压力一般且能适应(四年级76.9%、八年级57.4%),但仍分别有23.1%、42.7%的四、八年级学生感到压力大,不能完全适应这种负担。四年级学生学业压力主要来源于害怕失败、担心成绩不好以及家长期望过高,八年级学生最主要的压力来源包括同学间竞争激烈、家长期望高和担心成绩不好。

????数据分析显示,学生情绪行为调控能力和学业成绩一般会随着学习压力的增加而降低。在学业成绩方面,压力一般能适应的学生成绩表现最好。以八年级为例,学业“压力很大”的学生,科学成绩平均仅为454.9分,比“压力不大”和“压力一般”的学生低54.0分和56.3分(将考试成绩原始分数转换为平均数500、标准差100的标准分计分)。同样,学业“压力很大”的学生情绪行为调控能力仅得2.78分,比“压力不大”的学生低0.67分。

我要爆料 免责声明 责任编辑:龙喵
-

青岛新闻

我要评论

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明青岛新闻网同意其观点或证实其描述。

白沙仑农场 元疃镇 联通公司 宅边 九尾狐 延庆长途汽车站 江家石桥 小杨各庄村 广条路广顺园 武陵源 恭门镇 檀圩镇 大路口乡 邱家湾 北仓镇天辰公寓 南川区 漳溪畲族乡 康庄镇政府 已更名为青山湖区 稽东镇 西湾乡 观城镇 双龙村四组 春松胡同 裴家清河
早点小吃店加盟 小投资加盟店 小吃早点加盟 早餐面馆加盟 卖早餐加盟
连锁早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟费 特色早餐 东北早餐加盟 包子早餐加盟
早餐店加盟哪家好 天津早点小吃培训加盟 早餐亭加盟 杨国福麻辣烫加盟 中式早点加盟
早餐加盟排行榜 卖早餐加盟 新尚早餐加盟 早点工程加盟 北京早餐车加盟